Phòng Giáo dục & Đào tạo Gio Linh được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-UB ngày 24/4/1990 của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh.

a. Chức năng: Phòng GD&ĐT Gio Linh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Gio Linh, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

b. Nhiệm vụ: Tham mưu cho UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Giáo dục & Đào tạo ở địa phương; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo các trường học thực hiện các quy chế chuyên môn, kế hoạch giảng dạy do Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT qui định. Triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học giáo dục, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy, công tác quản lý, thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu cho huyện uỷ, UBND và hội đồng giáo dục huyện về các nội dung và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo.